Definició de desfloculació

Estat de suspensió col·loïdal en què les partícules individuals estan separades entre si, mantenint-se aquesta condició per l'atracció de les partícules pel medi dispersant (per exemple, hidratació) o per l'assumpció de càrregues elèctriques similars per part de les partícules, resultant així en la seva repulsió mútua, o ambdues coses. En general, és possible desflocular un gel fins a tal punt que perdi la seva força de gel completament, convertint-se així en un fluid newtonià, en aquest cas es coneix com a sol. La contribució relativa de la hidratació i la repulsió electrostàtica a la desfloculació d'una suspensió explica en gran mesura l'àmplia variació de viscositats i forces de gel de suspensions parcialment floculades per diferents mitjans; com, per exemple, una floculació parcial del fluid de perforació pel ciment d'una banda i per l'aigua salada per l'altra. Algunes suspensions es poden deflocular repetidament mitjançant agitació mecànica sola, donant així una transformació reversible gel-sol, sol-gel coneguda com a tixotropia.

Ref: Brantly, 1

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.